عجب!!!!!

به نظرت کدوم زشت تره؟ 

یه فیلم مزخرف رو تحمل کردن یا احترام یکیو نگه نداشتن!!!

 اونم فیلمی که نه ما ساخته بودیم نه چیزی راجع بهش می دونستیم. شاید ما هم داشتیم تحمل می کردیم. تازه ما مهمون اونا بودیم!!

تازه اتفاقا خوبم شنیدن فقط اینقدر بزرگوار بودند که جواب ندادند. منم از خجالت رفتم بیرون. درکش شاید برای تو خیلی سخت باشه !

9 سال پیش