خدایا من از همه خوشبخت ترم..   

حماقت و فراموش کاری از بزرگترین نغمت های خداست.

اولی برای اینکه یک سری چیز هارو نفهمی تا کمتر دردت بیاد،

دومی واسه اینکه اگه یه وقت از دستت در رفت و چیزی رو فهمیدی بتونی فراموش کنی....

گیرم که همه دنیا و آدم هاش بد ،

گیرم که همیشه در انتظار یک نیش مار!

که چی مثلا؟..

مگه تاحالا خدا کم دوستم داشته ؟..

مگه یه بنده به کسی جز خدا هم محتاج هست ؟..

مگه کم خوشبختم من ؟

به خدا که از همه خوشبخت ترم من..

آرامشی که دارم هیچ کس نداره ...

خدایا شکرت..

 

>>محدثه

 

لینک
یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧ - کسری