چی خوشحالم میکنه؟!!   

این خیلی خوشحالم میکنه که وقتی توی کوه با اون قیافه درهمم و خسته بهم میگی : عزیزم دوست دارم...اگه بدونی اون لحظه چقدر تو هوا پر میکشم؟میدونی چرا؟؟!

عزیزم برات چی کار کنم که خوشحالت کنه..؟

>>محی

 

لینک
پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧ - کسری