افسردگی   

*جلوی تلویزینو نشستم ، دارم LOST میبینم، سریالی که پر از هیجان و ماجراس .

یهو حالم از دنیا و زندگی به هم میخوره . گیج میشم ، میرم تو یه حال و فضای دیگه ، از آدما حتی از خودم بدم میاد.*

این تعریف ِ یه آدم افسردس ! حالا سوال اینه که چرا من ؟!

- 2هفته پیش که رفته بودم پیش ِ مشاور میگفت که یه افسردگی خفیف داری و بهتره که دارو بخوری و معرفیم کرد به یه روانشناس - که نرفتم -.

- تو این چند سال اتفاقات نا مطلوب زیاد افتاد و اینجور که نشون میده ، هر کدوم یه تأثیر کوچیک گذاشته و . . .

تنهایی از پسش بر میام ؟! بعدا معلوم میشه

 

لینک
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧ - کسری